Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot advies, koop, verkoop of uitvoering van werk tussen TafelopMaatopKleur en jezelf.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TafelopMaatopKleur, waarbij voor de uitvoering door TafelopMaatopKleur.nl derden dienen te worden betrokken.
1.3. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Begrippen
2.1. Met ‘je’ wordt bedoeld: de koper. Met TafelopMaatopKleur wordt bedoeld: de verkoper.
2.2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij TafelopMaatopKleur alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt).
2.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief, fax of e-mail.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van TafelopMaatopKleur zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de dagtekening van offerte.
3.2. Je bent verplicht TafelopMaatopKleur te informeren over feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover je die kende of behoorde te kennen.
3.3. Voor zover er door TafelopMaatopKleur met natuurproducten gewerkt wordt zijn de afbeeldingen van het product, materiaal- en kleur stalen zo nauwkeurig mogelijk, er kunnen echter altijd afwijkingen voorkomen.
3.4. TafelopMaatopKleur kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van je bestelling door TafelopMaatopKleur.
4.2. Bij het aangaan van een overeenkomst met jou mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden. Indien via internet een overeenkomst tot stand komt dient vooruit betaald te worden.
4.3. Indien je nalatig bent bij het nakomen van betalingsverplichtingen, is TafelopMaatopKleur gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
4.4. Eventuele schade die hierdoor ontstaat komen ten kosten van jou.
4.5. Omdat alle tafelbladen worden geproduceerd in opdracht en op maat gemaakt worden is retourneren van de tafelbladen niet mogelijk zonder aanwijsbare tekortkoming van TafelopMaatopKleur.
4.6. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, foto, beeldmerken of kopij kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Artikel 5. Levertijd
5.1. De door TafelopMaatopKleur opgegeven levertijd gaat in op de orderbevestiging vermelde tijdstip.
5.2. De door TafelopMaatopKleur opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering benodigde materialen.
5.3. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dien je TafelopMaatopKleur schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Het vervoer en schade bij aflevering
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) jou in ontvangst wordt genomen.
6.2. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is TafelopMaatopKleur gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op jou te verhalen. Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.
6.3. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, inbegrepen het vervoer van de gekochte goederen door TafelopMaatopKleur. Het risico van schade en verlies tijdens het vervoer wordt door TafelopMaatopKleur gedragen voor zover dit door de verzekering wordt gedekt.
6.4. Bij onjuiste of onvolledige informatie door jou zijn de kosten van het gebruik van een lift, takel of een kraan voor diens rekening.
6.5. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dien je op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te vermelden.
6.6. Je bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort het onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
6.7. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan TafelopMaatopKleur te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
6.8. Een niet zichtbaar gebrek dien je binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan TafelopMaatopKleur met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is TafelopMaatopKleur gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
6.9. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijf je verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wens je gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van TafelopMaatopKleur.

Artikel 7. Prijs/betaling
7.1. Tenzij anders is overeen gekomen dient betaling plaats te vinden bij bestelling of uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling op de rekening van TafelopMaatopKleur te zijn gestort.
7.2. TafelopMaatopKleur blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8. Meerwerk en/of minder-werk
8.1. Kosten die ontstaan doordat je in gebreke bent gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken worden je extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
8.2. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en geleverde goederen die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door jou worden verlangd.

Artikel 9. Garantie
9.1. Door TafelopMaatopKleur afgegeven garanties met betrekking tot niet door TafelopMaatopKleur geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van TafelopMaatopKleur een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.
9.2. De door TafelopMaatopKleur te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.3. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, worden niet gezien als een gebrek.
9.4. TafelopMaatopKleur is niet aansprakelijk wanneer een lagere luchtvochtigheid dan 60% het gevolg is van scheuren, krimpen en wijken van het hout.
9.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TafelopMaatopKleur, jou of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6. Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na levering aan TafelopMaatopKleur te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Door TafelopMaatopKleur eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor jouw rekening.

Artikel10. Aansprakelijkheid
10.1. Maten welke zijn gemeten van tekening zijn geen definitieve maten, de werkelijke maten moeten in het werk worden ingemeten.
10.2. TafelopMaatopKleur zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van TafelopMaatopKleur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat je onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is TafelopMaatopKleur voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
10.3. Indien je aantoont dat je schade heeft geleden door een grove fout of opzet van TafelopMaatopKleur, is TafelopMaatopKleur voor die schade slechts aansprakelijk tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TafelopMaatopKleur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TafelopMaatopKleur niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Risico-overgang
12.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op jou over op het moment waarop deze aan jou juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van jou of van een door jou aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Bevoegde rechter
14.1. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien je je niet binnen een maand na het ontstaan van het geschil op een andere rechter heeft beroepen, wordt de rechter van de rechtbank te Rotterdam bevoegd.


Product samenstellen

Een ogenblik geduld a.u.b.